Хороскопът за днес! Напрегнат ден за две зодии…

0

ОВЕН

В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние вследс­твие на­то­ва­ре­на­та ви сед­ми­ца. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би. Ка­то про­фе­сио­на­лен пе­тък е нап­рег­нат и неп­рия­тен. За фи­нан­си­те сте при­тес­не­ни. Не рис­ку­вай­те в то­ва от­но­ше­ние.

ТЕЛЕЦ

Нер­вен ден, на мно­зи­на Тел­ци мо­же да се пре­дос­та­ви слу­чай да про­менят жи­во­та си или няка­къв не­гов ас­пект. Не се под­да­вай­те на емо­ции, съх­ра­не­те спо­кой­ствие­то на ума и взе­ме­те вярно­то ре­ше­ние. Своев­ре­мен­ни­те дей­ствия са ва­ша­та за­щи­та. От­нос­но фи­нан­си не си поз­вол­явай­те ек­стра­ва­ган­тност.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те пе­тък е ра­дос­тен, но с пре­по­ръ­ка да не се под­да­ват на емо­ции. По­ра­ди въз­ник­ва­не на вне­зап­на си­туа­ция не са из­клю­че­ни неп­ред­ви­де­ни хар­чо­ве. Тру­ден ден за биз­нес­ме­ни­те в съд­ру­жен биз­нес. За някои денят мо­же да пре­ми­не твър­де нер­вно по­ра­ди нас­тъп­ва­ща пром­яна в до­ма ви.

РАК

Вне­зап­на си­туа­ция от до­ма­шен ха­рак­тер зас­яга фи­нан­си­те на Ра­ци­те. Пе­тък е мно­го емо­цио­на­лен, но ще съу­мее­те да не да­де­те из­раз на усе­ща­ния­та си и денят в по­ве­че­то слу­чаи е бла­гоп­рия­тен. Под­гот­ве­те се за неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та, кои­то са следс­твие от съб­ра­ние, къ­де­то ще бъ­де­те ата­ку­ва­ни от ко­ле­ги.

ЛЪВ

Ху­бав ден е пе­тък и но­си ус­пех за съз­да­ва­не на об­щес­тве­ни връз­ки, съю­зи и до­го­вор­ни от­но­ше­ния. Прия­телс­тво­то съ­що не е за пре­неб­рег­ва­не и някои от Лъв ще ак­цен­ти­рат име­нно в та­зи на­со­ка. Неп­рия­тно ще се чувс­тва­те на ра­бот­но­то място. Денят е те­жък и проб­ле­ма­ти­чен, не са из­клю­че­ни оби­ди спрямо вас.

ДЕВА

Нап­рег­нат и пси­хи­чес­ки на­то­ва­рен пе­тък за Де­ви­те. Все пак се справ­яте доб­ре и мо­же да се ока­же пол­зот­во­рен. Важ­но е да ов­лад­ява­те нас­трое­ние­то си и по ни­ка­къв на­чин да не си поз­вол­ява­те пре­вес на емо­ции­те и из­лиш­ни хар­чо­ве. Реа­ли­за­ция­та на пла­но­ве­те при биз­нес­ме­ни­те за­ви­си от лич­ност с влия­ние.

ВЕЗНИ

Пе­тък е до­бър ден за Вез­ни­те. Бла­го­родс­тво­то и доб­ро­же­ла­тел­но­то ви от­но­ше­ние към око­лни­те са ос­нов­ни­те ви прин­ци­пи за пе­тък. Ще се рад­ва­те на нео­чак­ва­но раз­ви­тие на фи­нан­со­ви­те де­ла и из­не­над­ва­що­то по­лу­ча­ва­не на па­ри. Ако из­пол­зва­те ра­цио­нал­но деня, ще раз­ре­ши­те някои слу­жеб­ни проб­ле­ми.

СКОРПИОН

Биз­нес­­ме­ни­те Скор­пио­ни имат един из­клю­чи­тел­но емо­цио­на­лен ден, гра­ни­чещ с еу­фо­рия. По­доб­но по­ве­де­ние от ва­ша стра­на е пог­реш­но, вни­ма­вай­те и бъ­де­те пред­паз­ли­ви. По от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­на­та зае­тост мо­же да въз­ник­нат проб­ле­ми, но те са нез­на­чи­тел­ни. Ра­бо­те­те уве­ре­но и са­мос­тоя­тел­но!

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те мо­гат да пре­търпят ра­зо­ча­ро­ва­ние от­нос­но па­ри, не сте във въз­торг от раз­ви­тие­то на об­стоя­телс­тва­та. Спрямо пред­ло­же­ние от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер бъ­де­те пред­паз­ли­ви, въз­мож­но е да бъ­де­те под­ве­де­ни. Биз­нес­ме­ни­те да из­пол­зват пе­тъ­ка за пъл­но за­вър­шва­не на ра­бо­та­та си. Денят не предразполага за физическа дейност, предпразнично е настроението ви.

КОЗИРОГ

Зле се чувс­тват Ко­зи­ро­зи­те в пе­тък по­ра­ди преу­мо­ра или пре­нап­ре­же­ние. Денят ще ви под­не­се емо­ции или из­не­на­ди и в по­ве­че­то слу­чаи те са по­ло­жи­тел­ни. Из­клю­че­ние пра­ви до­маш­на­та об­ста­нов­ка, къ­де­то мно­зи­на от вас ще бъ­дат ого­рче­ни по няка­къв по­вод. В петъчния ден всеки трябва да обърне внимание на семейството си и хармонията в него.

ВОДОЛЕЙ

Прия­тен ден, кой­то мо­же да ви под­ве­де в заб­луж­де­ние. Во­до­леи­те не са зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки, тъй че не дей­ствай­те и не мис­ле­те емо­цио­нал­но. Ху­ба­ви пред­пос­тав­ки за лю­бов, но из­вес­тна до­за мни­тел­ност би поп­ре­чи­ла на бла­гоп­рия­тно­то раз­ви­тие. Ще се пол­зва­те с про­тек­ции от влия­тел­на осо­ба, на която е необходимо да засвидетелствате голямото си уважение.

РИБИ

Ас­пек­ти­те в пе­тък са бла­гоп­рия­тни, сти­га да ус­пее­те да се въз­пол­зва­те. Гре­ши­те от­нос­но въп­ро­си от до­ма­шен ха­рак­тер, някои са пред­раз­по­ло­же­ни към ма­нии. Вни­ма­вай­те, са­мо ще от­ро­ви­те деня си. Не са из­клю­че­ни сил­ни се­мей­ни емо­ции, но е доб­ре да се ов­лад­ява­те. Ще пре­тър­пи­те фи­нан­со­ви ра­зо­ча­ро­ва­ния, свързани с някаква лъжа или измама.

The post Хороскопът за днес! Напрегнат ден за две зодии… appeared first on Начало.

Източник – Региона БГ: Хороскопът за днес! Напрегнат ден за две зодии…

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт с респонсив дизайн | Unproof СЕО Оптимизация