Заповед до жителите на община Струмяни

0
ЗАПОВЕД
Заповед на кмета на Община Струмяни – г-н Емил Илиев на основание чл.44, ал.1, т.4 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5б, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето
НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам, предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия на деца.
2. Забранявам, употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ).
3. Забранявам продажбата на пиротехнически изделия /ракети, бомбички и други взривоопасни материали/ на малолетни и непълнолетни лица.
4.Създавам Комисия в състав:
-Представител на РУ на МВР – Сандански
-Стоян Стоянов – инспектор към ОБА Струмяни
-Ивайло Йовев – техник на ПУ и РПЦ към ОБА Струмяни
4.1. Със задача в периода от 21.11.2022г до 25.11.2022г включително, да връчи настоящата заповед на собственици, управители и/или наематели на магазини и търговски заведения, намиращи се на територията на община Струмяни, лично срещу подпис и констативен протокол.
4.2. При констатирано нарушение на настоящата заповед по т.1 и т.2, да се състави акт за административно нарушение на основание чл. 5б, ал. 3 от ЗЗД, като нарушителите се наказват с глоба или имуществена санкция от 2 000 лв до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.
При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Иван Секулов – секретар на община Струмяни.
Заповедта да се оповести публично на населението, чрез публикуване на интернет страницата на общината, фейсбук профила на общината и да се връчи на собственици, управители и/или наематели на магазини и търговски заведения, намиращи се на територията на община Струмяни и кметове и кметски наместници.

The post Заповед до жителите на община Струмяни appeared first on Начало.

Източник – Региона БГ: Заповед до жителите на община Струмяни

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Най-добри продукти | Евтини стоки | МОЛ за стоки | Най-добри продукти | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви | Диагноза и Лечение