ВАС върна за ново разглеждане дело за АМ „Струма“

0

Върховният административен съд върна на Административния съд София – град за ново разглеждане дело по жалба във връзка с АМ „Струма“.

ВАС отмени определение №7734 от 14.09.2023 г. по административното дело, при което е оставена без разглеждане жалба на Сдружение за дива природа „Балкани“ срещу писмо на министъра на околната среда и водите и е прекратено производството по делото. Предмет на производството пред АССГ е писмо на екоминистъра до председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, с копие до Министерство на регионалното развитие на благоустройството. В него е потвърдено, че не се изисква процедура по екологична оценка (ЕО) и оценка за съответствие (ОС) за проект ПУП-ПП за доизграждане на ПВ „Кресна“ /пътна връзки № 4, 5 и 6/ на км 401+691,90 по километража на АМ Струма на Л. 3.2=397+000 по километража на АМ Струма, Лот 3.3, попадащ в обхвата на Лот 3.2, землище на гр. Кресна.

В писмото е посочено, че за инвестиционен проект „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“ е проведена процедура по ОВОС, в рамките на която е извършена процедурата по ОС с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 и процедурата е приключила с Решение по ОВОС №3-3/2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява осъществяването на инвестиционния проект. В писмото е отбелязано, че влязлото в сила Решение по ОВОС №3-3/2017 г. е достатъчно основание за одобряване на проекта за ПУП-ПП. Върховните съдии от касационната инстанция не споделят извода на първоинстанционния съд, че процесното писмо е само едно становище като етап от цялостната процедура по изготвяне и приемане на изменението на ПУП. Становището по ЕО е крайният завършващ акт на едно специално нормативно регламентирано производство.

Аналогично на правния статус на решението по ОВОС и на решението по оценката за съвместимост (ОС) по смисъла на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за които по силата на закона е предвидено самостоятелно съдебно обжалване. Екологичната оценка също е предмет на специална нормативна уредба в Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Извършването на екологичната оценка е част от процедурата за изготвяне и одобряване на ПУП, като оценката е част от устройствения план, съгласно чл. 125, ал. 6, изр. второ от ЗУТ.

Правният ефект на становището по екологична оценка има характера на самостоятелно решение на административен орган, което рефлектира в правната сфера на възложителя, на лицата, чиито инвестиционни предложения са включени в изменението на плана, на засегнатата по смисъла на § 1, т. 25 от ДР на ЗООС общественост, каквито в случая са жалбоподателите, посочват от ВАС. След като носи белезите на административен акт, становището по ЕО може да бъде предмет на съдебна проверка за законосъобразност по силата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България. По изложените съображения прекратителното определение следва да бъде отменено и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия, считат върховните съдии. Определението на ВАС е окончателно.

The post ВАС върна за ново разглеждане дело за АМ „Струма“ appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви